کتاب‌های فین‌تک 


تالیف و ترجمه‌ی مهم‌ترین کتاب‌های مرتبط با فناوری‌های مالی همراه با تقریض و مقدمه‌ی بزرگان و خبرگان این حوزه

کتاب‌های فین‌تک 


تالیف و ترجمه‌ی کتاب‌های مرتبط با فناوری‌های مالی