صبح فناوری 


دورهمی صمیمانه با خبرگان حوزه‌ی فناوری‌های مالی پیرامون روندهای جاری و برجسته‌ی این حوزه و بهره‌گیری از تجارب ایشان.

صبح فناوری 


دورهمی صمیمانه با خبرگان حوزه‌ی فناوری‌های مالی پیرامون روندهای جاری و برجسته‌ی این حوزه و بهره‌گیری از تجارب ایشان.