صبح فناوری 


دورهمی و گپ صمیمانه با خبرگان و کارشناسان حوزه‌ی فناوری‌های مالی پیرامون روندهای جاری و برجسته‌ی این حوزه در ایران و جهان.

صبح فناوری 


دورهمی و گپ صمیمانه با خبرگان و کارشناسان حوزه‌ی فناوری‌های مالی پیرامون روندهای جاری و برجسته‌ی این حوزه در ایران و جهان.