افتخارات عصر امین 


گواهینامه‌ها و افتخارات عصر امین کارآفرین که نمایان‌گر ارتقای جایگاه این شرکت در زیست‌بوم به واسطه‌ی کسب دستاوردها هستند.

افتخارات عصر امین


گواهینامه‌ها و افتخارات عصر امین کارآفرین که نمایان‌گر ارتقای جایگاه این شرکت در زیست‌بوم به واسطه‌ی کسب دستاوردها هستند.

سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی

انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری

ISO 31000:2018

ISO 22301:2019

ISO 27001:2013

ISO 10668:2010

ISO 9001:2015

گواهی تعالی منابع انسانی

عضویت در کمیسیون فین‌تک

عضویت در کمیسیون موضوعی بیمه

تقدیرنامه دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران