گواهینامه‌ها و افتخارات
عصر امین کارآفرین


گواهینامه‌ها و افتخارات عصر امین کارآفرین که نمایان‌گر ارتقای جایگاه این شرکت در زیست‌بوم به واسطه‌ی کسب دستاوردها هستند.

گواهینامه‌ها و افتخارات
عصر امین کارآفرین


گواهینامه‌ها و افتخارات عصر امین کارآفرین که نمایان‌گر ارتقای جایگاه این شرکت در زیست‌بوم به واسطه‌ی کسب دستاوردها هستند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی

انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری

کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی

ISO 31000:2018

ISO 22301:2019

ISO 27001:2013

ISO 10668:2010

ISO 9001:2015

گواهی تعالی منابع انسانی

عضویت در کمیسیون فین‌تک

عضویت در کمیسیون موضوعی بیمه

تقدیرنامه دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

ششمین اجلاس سراسری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی

هشتمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال