حمایت از رساله‌های دانشگاهی


دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه‌های کشور می‌توانند برای حمایت از رساله‌ی خود در این صفحه اقدام نمایند.

حمایت از رساله‌های دانشگاهی


دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه‌های کشور می‌توانند برای حمایت از رساله‌ی خود در این صفحه اقدام نمایند.

پیش از پر کردن فرم و ارایه‌ی درخواست، مطالعه‌ی دقیق فایل‌های ضمیمه‌ی اولویت‌های پژوهشی و آیین‌نامه‌ی حمایت الزامی است.

پیش از پر کردن فرم و ارایه‌ی درخواست، مطالعه‌ی دقیق فایل‌های ضمیمه‌ی اولویت‌های پژوهشی و آیین‌نامه‌ی حمایت الزامی است.

فایل‌های مورد پذیرش: pdf, jpg, حداکثر. حجم فایل: 5 MB.
فایل‌های مورد پذیرش: pdf, jpg, حداکثر. حجم فایل: 24 MB.

فایل‌های مورد پذیرش: pdf, jpg, حداکثر. حجم فایل: 5 MB.
فایل‌های مورد پذیرش: pdf, jpg, حداکثر. حجم فایل: 24 MB.