گزارش تصویری حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین

حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین
حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین
1402/11/04
رگ تک عصر امین کارآفرین
رگ تک
1402/11/24