تجلیل و معارفه مدیران توسعه سازمان و تحقیق و توسعه بازار عصر امین کارآفرین