حضور سعید بداغی در اولین صبح فناوری
1401/06/01
حضور محمدگرکانی‌نژاد در سومین صبح فناوری
1401/06/01