برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در عصر امین کارآفرین
برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در عصر امین کارآفرین
1401/10/13
اولین دوره کارآموزی عصر امین کارآفرین
گزارش تصویری اولین دوره کارآموزی عصر امین کارآفرین
1401/10/26