انتقال سیگنال‌های عصبی از فرد یاددهنده به فرد یادگیرنده بر بستر شبكه 4G