انتصاب دکتر یاراحمدی به عنوان مشاور عصر امین کارآفرین

انتصاب دکتر یاراحمدی به عنوان مشاور عصر امین کارآفرین

انتصاب دکتر یاراحمدی به عنوان مشاور عصر امین کارآفرین

دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر امامی مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین، دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی را با توجه توانمندی، تخصص و حسن سوابق ایشان به سمت مشاور خود در امور تحول سازمانی منصوب کرد.