انتخاب اعضای هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

انتخاب اعضای هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

اعضای هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران انتخاب شدند

اعضای هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران انتخاب شدند.

در جلسه شورای عمومی (هیأت امنا) بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران که دوشنبه 8 اسفند 1401 برگزار شد؛ آقایان دکتر آقازاده، دکتر پرویزیان، مهندس تیموری، دکترحسینی، دکتر سعدی، مهندس میری و دکتر امامی با اکثریت آراء به عنوان اعضای هیات مدیره و آقایان دکتر توکلی و دکتر دلیری به عنوان بازرس این بنیاد انتخاب شدند.

همچنین در انتهای این جلسه اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء، دکتر آقازاده را به عنوان رئیس هیات مدیره و دکتر فریدوند را به عنوان مدیرعامل این بنیاد برگزیدند.