1402/04/21

کتاب فرصت‌ها و چالش‌ها برای اقتصادهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور منتشر شد

کتاب فرصت‌ها و چالش‌ها برای اقتصادهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور از مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین کارآفرین منتشر شد. در ادامه ایفای نقش […]
1402/04/21

کتاب مروری بر ریسک‌های مشتریان و رویکردهای نظارتی نوظهور منتشر شد

کتاب مروری بر ریسک‌های مشتریان و رویکردهای نظارتی نوظهور از مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین کارآفرین منتشر شد. در ادامه ایفای نقش شرکت […]
1402/04/20

کتاب پول دیجیتال در بازارهاى نوظهور و اقتصادهاى در حال توسعه منتشر شد

کتاب پول دیجیتال در بازارهاى نوظهور و اقتصادهاى در حال توسعه از مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین کارآفرین منتشر شد. در ادامه ایفای […]
1402/04/20

کتاب فناوری‌ مالی و تحول دیجیتال در خدمات مالی منتشر شد

کتاب فناوری‌ مالی و تحول دیجیتال در خدمات مالی از مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین كارآفرین منتشر شد. در ادامه ایفای نقش شرکت عصر […]
1402/04/20

کتاب رمزارزها و ارزهای پایدار از نگاه اقتصاد کلان منتشر شد

کتاب رمزارزها و ارزهای پایدار از نگاه اقتصاد کلان از مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین كارآفرین منتشر شد. در ادامه ایفای نقش شرکت عصر […]
1402/04/20

كتاب فناوری مالی و آینده خدمات مالی منتشر شد

کتاب فناوری دیجیتال و آینده خدمات مالی از مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین كارآفرین منتشر شد. در ادامه ایفای نقش شرکت عصر امین […]
1402/04/20

کتاب فناوری دیجیتال و آینده خدمات مالی منتشر شد

کتاب فناوری دیجیتال و آینده خدمات مالی از مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین كارآفرین منتشر شد. در ادامه ایفای نقش شرکت عصر امین […]