پرتفوی عصر امین 


آشنایی با تعدادی از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای برجسته‌ای که عصر امین کارآفرین روی آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده است.


مدیریت ثروت ستارگان
کیان افق هیربد (آیتول)
کارن کراد
فون پی