گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه عادی گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

عصر امین کارآفرین / برگزاری مجمع عمومی سالیانه عادی گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
برگزاری مجمع عمومی سالیانه عادی گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
1402/05/19
عصر امین کارآفرین / حضور آزاد معروفی در نوزدهمین صبح فناوری
حضور آزاد معروفی در نوزدهمین صبح فناوری
1402/05/22