نشست بزرگان صنعت فین‌تک در غرفه Sabadell Bank با موضوع «یاد بگیریم مثل یک VC فكر كنیم» با سخنرانی دكتر Hendrik Brandis