كاهش تولید گاز CO2 با استفاده از بهینه‌سازی مولدهای برق پاک