صدور و اعطای کارت‌های دانشجویی اولین دوره

صدور و اعطای کارت‌های دانشجویی اولین دوره

صدور و اعطای کارت‌های دانشجویی اولین دوره DBA یک ساله فین تک / FintechDBA / عصر امین کارآفرین

به گزارش روابط عمومی شرکت عصر امین کارآفرین، کارت‌های دانشجویی اولین دوره آموزشی FintechDBA، توسط دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران صادر و به دانشجویان این دوره اعطا شد.