حضور جعفر ناییج حقیقی در بیست و سومین صبح فناوری عصر امین کارآفرین
گزارش تصویری حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین
1402/07/04
امضای تفاهم‌نامه بین شرکت عصر امین کارآفرین مرکز گسترش فناوری اطلاعات
گزارش امضای تفاهم‌نامه بین شرکت عصر امین کارآفرین مرکز گسترش فناوری اطلاعات
1402/07/10