استفاده از تفاله فرآیند تخمیر جو برای تولید مواد اولیه در پرینترهای سه بعدی