گزارش تصویری حضور عصرامین کارآفرین و مدیریت ثروت ستارگان در سالگرد تاسیس بانک کارآفرین