نگاهی به چشم‌انداز مدیریت سرمایه‌گذاری در سال 2023

نگاهی به چشم‌انداز مدیریت سرمایه‌گذاری در سال 2023

عصر امین کارآفرین: پیشرفت در شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری مرهون هدایت رهبران آنهاست. رهبران مدیریت سرمایه‌گذاری، جرقه آغاز موفقیت را فراهم می‌کنند و سازمان را برای دستیابی به چشم‌انداز شرکتشان راهنمایی می‌کنند. با سرمایه‌گذاری بر روی استعدادها، ابزارها و فناوری های نوآورانه، رهبران می‌توانند به شرکت‌های خود در دستیابی به مزیت رقابتی و کارایی عملیاتی کمک کنند. دو مورد از یافته‌های مهم بررسی چشم‌انداز مدیریت سرمایه‌گذاری امسال، همخوانی نظر بین عملکردهای سازمانی در مورد سلامت فرهنگ شرکت و توافق بر سر اولویت‌ها برای تخصیص منابع طی 12 تا 18 ماه آینده است. این یافته‌ها نشان دهنده بهبود معنی داری در هماهنگی بین بخش‌ها از نتایج گزارش شده در چشم انداز مدیریت سرمایه گذاری در سال 2022 است.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: