نگاهی به نمودار هایپ سایکل گارتنر در سال 2022 و فناوری‌های نوظهور در آن

نگاهی به نمودار هایپ سایکل گارتنر در سال 2022 و فناوری‌های نوظهور در آن

چرخه هایپ سایکل گارتنر نشان دهنده وضعیت فناوری‌های نوظهور است. بسیاری از فناوری‌هایی که هر ساله در این چرخه معرفی می‌شوند، موارد کاربرد متعددی دارند. این نمودار بر اساس دو محور زمان و انتظارات شکل می‌گیرد و در آن فناوری‌ها بر اساس پنج وضعیت پیشران نوآوری، اوج انتظارات، مسیر توهم زدایی، شیب روشنگری و فلات بهره‌وری تقسیم‌بندی می‌شوند. هم‌چنین، رنگ هرکدام از فناوری‌ها در این چرخه نشان دهنده زمان رسیدن آن فناوری به مرحله‌ی فلات بهره‌وری است.

برای مطالعه متن کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: