عصر امین کارآفرین سومین شرکت سودده بانک کارآفرین

عصر امین کارآفرین سومین شرکت سودده بانک کارآفرین

فعالیت ۷ شرکت زیر مجموعه بانک کارآفرین در سال گذشته منجر به سود دهی ۹۹ میلیارد تومانی شد.

این رقم در مقایسه با سود خالص 68 میلیارد تومانی 7 شرکت در سال ماقبل ازآن،حدود 31 میلیارد تومان رشد داشت.

براساس این گزارش، شرکت صرافی کارآفرین با 77 میلیارد تومان سود خالص با فاصله بسیار زیاد از مابقی شرکت ها در رتبه اول و دارای بالاتری سود خالص در سال گذشته بوده است.

شرکت مدیریت ثروت امید کارآفرین با 5 میلیارد و 500 میلیون تومان سود خالص در رتبه دوم و شرکت عصر امین کارآفرین با 5میلیارد و 200 میلیون تومان سود خالص در رتبه سوم قرار دارد.

در عین حال، از بین هشت شرکت مورد بررسی زیر مجموعه بانک کارآفرین، تنها فعالیت شرکت امین اعتماد کارآفرین منجر به زیان بالغ بر 3 میلیارد تومانی شده است.

بررسی عملکرد این 8 شرکت نشان می دهد که این شرکت ها در سال گذشته بالغ بر 9755 میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند.

عمده این درآمد ها هم متعلق به شرکت صرافی کارآفرین با 9555 میلیارد تومان بوده است.

شرکت امین اعتماد کارآفرین هم با 752 میلیون تومان کمترین درآمد عملیاتی را در سال گذشته کسب کرده است.