سخنرانی مدیرعامل Telefonica و مدیرعامل Microsoft در خصوص Earth Computing و همكاری نزدیک اپراتورها در ارایه خدمات به مشتریان